Regulamin hotelu

 • 1 PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku i /lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
  2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu
  Roztocze
 • 2 DOBA HOTELOWA
 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14​:00 do godziny 1​1:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 • 3 REZERWACJA I MELDUNEK
 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.
 5. Potwierdzeniem rezerwacji pobytu w hotelu jest wpłacenie przez rezerwującego zadatku na rachunek hotelu wynoszącą min 30 % wartości zamówienia, ale nie mniej, niż równowartość jednej doby. Hotel wyznaczy termin do którego klient zobowiązany jest wpłacić zadatek na konto w celu rezerwacji pobytu. W przypadku braku zadatku na koncie hotelu do wyznaczonego terminu – rezerwację traktuje się jako niebyłą. W tytule przelewu klient ma obowiązek podać: imię, nazwisko oraz termin rezerwacji
 1. Od daty wpływu zadatku na konto hotelu rezerwacja staje się zamówieniem i ma status rezerwacji gwarantowanej**. Podany termin pobytu i zamówionych usług jest wiążący dla obydwu stron tj. hotelu i klienta
 1. W przypadku rezygnacji bądź nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, zadatek nie zostaje zwrócony. W wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu z dyrekcją, może zostać wykorzystany w innym terminie.
 1. Pozostałą kwotę za pobyt w hotelu klient wpłaca w dniu przyjazdu w recepcji – przed rozpoczęciem pobytu.

Odmowa wpłaty przez klienta 100% wartości pobytu w dniu rozpoczęcia pobytu – stanowi odstąpienie klienta od rezerwacji. Hotel zachowa wpłacony zadatek.

 1. Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji – wygasa w dniu wyjazdu klienta z hotelu, nie później niż w terminie podanym w zamówieniu
 • 4 USŁUGI
 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:

– warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,

 1. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

– budzenie o wyznaczonej godzinie,

– przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu,

– przechowanie bagażu Gościa,

 • 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
 1. Dzieci poniżej 1​4​ roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel  ma prawo żądania od klienta pokrycia kosztów, w przypadku zniszczeń, uszkodzeń lub braków w pokoju. W przypadku strat i uszkodzeń wymagających dłuższych napraw, hotel obciąży klienta równowartością użytkowania pokoju za cały okres wyłączony z użytkowania.

Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

 1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 2. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 3. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 • 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
 • 8 CISZA NOCNA

W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

 • 9 REKLAMACJE
 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 • 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE
 1. W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
 2. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 3. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 4. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
 5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

DYREKCJA HOTELU ROZTOCZE​